• HTTL Sacramento

Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng ChristKinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-2


Phao-lô, bởi ý muốn của Ðức Chúa Trời làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, kính gởi các thánh đồ ở Ê-phê-sô, những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với anh chị em.#Ephesians #Sermon

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church