top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sứ Mạng


Kinh Thánh: Mathiơ 13:51-52

51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn-đồ thưa rằng: Có hiểu.

52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông-giáo đã học thông đạo về nước thiên-đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.

 

Câu Gốc: Giăng 15 : 16

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu-xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page