top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sợi Dây Lưu Truyền Đức Tin


Kinh Thánh: Châm Ngôn 4 : 1 - 9


1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên-dạy của một người cha, Khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông-sáng; 2 Vì ta ban cho các con một đạo-lý tốt-lành; Chớ lìa-bỏ lời dạy-dỗ của ta. 3 Khi còn thơ-ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu-mến. 4 Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi-nhớ các lời ta; Hãy gìn-giữ mạng-lịnh ta, thì con sẽ được sống. 5 Khá cầu lấy sự khôn-ngoan, khá cầu lấy sự thông-sáng, Chớ quên, chớ xây-bỏ các lời của miệng ta; 6 Đừng lìa-bỏ sự khôn-ngoan, ắt người sẽ gìn-giữ con; Hãy yêu-mến người, thì người sẽ phù-hộ con. 7 Sự khôn-ngoan là điều cần-nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn-ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông-sáng. 8 Hãy tôn-tặng sự khôn-ngoan, thì sự khôn-ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh-hiển, khi con hoài-niệm đến. 9 Sự khôn-ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa-mĩ, Và ban cho con một mão triều thiên vinh-quang.59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page