top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sợi Dây Lưu Truyền


Kinh Thánh: Châm ngôn 4 : 1-9

1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên-dạy của một người cha,

Khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông-sáng;

2 Vì ta ban cho các con một đạo-lý tốt-lành;

Chớ lìa-bỏ lời dạy-dỗ của ta.

3 Khi còn thơ-ấu, ta là con trai của cha ta,

Một đứa con một của mẹ ta yêu-mến.

4 Cha ta có dạy ta rằng:

Lòng con khá ghi-nhớ các lời ta;

Hãy gìn-giữ mạng-lịnh ta, thì con sẽ được sống.

5Khá cầu lấy sự khôn-ngoan, khá cầu lấy sự thông-sáng,

Chớ quên, chớ xây-bỏ các lời của miệng ta;

6 Đừng lìa-bỏ sự khôn-ngoan, ắt người sẽ gìn-giữ con;

Hãy yêu-mến người, thì người sẽ phù-hộ con.

7 Sự khôn-ngoan là điều cần-nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn-ngoan;

Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông-sáng.

8 Hãy tôn-tặng sự khôn-ngoan, thì sự khôn-ngoan sẽ thăng con lên,

Làm cho con được vinh-hiển, khi con hoài-niệm đến.

9 Sự khôn-ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa-mĩ,

Và ban cho con một mão triều thiên vinh-quang.


Câu Gốc: Châm ngôn 1:8

Hỡi con, hãy nghe lời khuyên-dạy của cha,

Chớ bỏ phép-tắc của mẹ con;


21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page