top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sống Thỏa Lòng


Để có thể sống thỏa lòng, chúng ta cần nhìn vào giá trị thật của đời sống. Đời sống ngắn ngủi, phù du, sớm còn tối mất, vì vậy chúng ta phải sống cho những giá trị đời đời. Giá trị đời đời đó là linh hồn của chúng ta, là phần tâm linh, đối ngược với phần vật chất. Những gì chúng ta thâu trữ trên đời nầy, chúng ta không thể đem về thế giới bên kia. Chúng ta cần đến sức mạnh của Chúa, vững tin nơi Ngài để sống thỏa lòng. Đức tin nơi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta sống thỏa lòng, và sống thỏa lòng là điều hạnh phúc nhất trên đời! (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sống Thỏa Lòng

Minh Nguyên: Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 4)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page