top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sống Tôn Thờ Thiên Chúa


Thiên Chúa ban cho con dân của Ngài Mười Giới Răn khi họ vừa được giải phóng khỏi Ai-cập và những giới răn nầy đã trở thành khuôn mẫu cho luật lệ của nhiều quốc gia. Chúa Giê-xu đã tóm tắt những giới răn nầy thành hai điều ngắn gọn: Yêu Chúa và yêu người. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chữ Hiếu

Minh Nguyên: Quan Hệ Với Gia Đình Hai Bên (Bài 4)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page