top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Rôma 1:1-4

Updated: Jun 14, 2020

1  Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời,

2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh,

3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sanh ra,

4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,


Romans_02
.pdf
Download PDF • 151KB67 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page