• HTTL Sacramento

Rôma 1:1

Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời


Romans_01pdf#Romans #BibleStudy

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church