top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Rôma 1:1

Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời


Romans_01
.pdf
Download PDF • 345KB#Romans #BibleStudy

90 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page