top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phước Hạnh Tiềm Ẩn


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:65-72

65 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu-đãi kẻ tôi-tớ Ngài.

Tùy theo lời của Ngài.

66 Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu-biết,

Vì tôi tin các điều-răn Chúa.

67 Trước khi chưa bị hoạn-nạn, thì tôi lầm-lạc;

Nhưng bây giờ tôi gìn-giữ lời Chúa.

68 Chúa là thiện và hay làm lành;

Xin hãy dạy tôi các luật-lệ Chúa.

69 Kẻ kiêu-ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi;

Tôi sẽ hết lòng gìn-giữ giềng-mối của Chúa.

70 Lòng chúng nó dày như mỡ,

Còn tôi ưa-thích luật-pháp của Chúa.

71 Tôi đã bị hoạn-nạn thật lấy làm phải,

Hầu cho học theo luật-lệ của Chúa.

72 Luật-pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi

Hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.


Câu Gốc: Thi Thiên 119: 67 & 71

67 Trước khi chưa bị hoạn-nạn, thì tôi lầm-lạc;

Nhưng bây giờ tôi gìn-giữ lời Chúa.

71 Tôi đã bị hoạn-nạn thật lấy làm phải,

Hầu cho học theo luật-lệ của Chúa.17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page