top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phương Tiện Bày Tỏ Sự Mầu NhiệmKinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13


1. Ấy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus-Christ…

2. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi, là ân-điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi,

3. thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu-biết điều mầu-nhiệm mà tôi mới bày-tỏ cùng anh em mấy lời.

4. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu-biết của tôi về lẽ mầu-nhiệm của Đấng Christ,

5. là lẽ mầu-nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát-lộ cho con-cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh-Linh tỏ ra cho các sứ-đồ thánh và tiên-tri của Ngài.

6. Lẽ mầu-nhiệm đó tức là: Dân ngoại là kẻ đồng kế-tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ Tin-lành mà lập trong Đức Chúa Jêsus-Christ;

7. còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc Tin-lành ấy cứ sự ban-cho của ân-điển Đức Chúa Trời, là ân-điển đã ban cho tôi bởi công-hiệu của quyền-phép Ngài.

8. Phải, ân-điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh-đồ, để rao-truyền cho dân ngoại sự giàu-có không dò được của Đấng Christ,

9. và soi sáng cho mọi người biết sự phân-phát lẽ mầu-nhiệm, từ đời thượng-cổ đã giấu-kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật.

10. Ấy vậy, hiện nay sự khôn-sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội-thánh mà bày-tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời,

11. theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta,

12. trong Ngài chúng ta nhờ đức-tin đến Ngài mà được tự-do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ.

13. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn-nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng, điều đó là điều vinh-hiển của anh em vậy…


5 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page