top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phương Thuốc Trị Trầm Cảm


Kinh Thánh: Thi-Thiên 119:25-32

25 Linh-hồn tôi dính vào bụi-đất,

Xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa.

26 Tôi đã tỏ với Chúa đường-lối tôi,

Chúa bèn đáp lời tôi;

Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa.

27 Cầu Chúa làm cho tôi hiểu-biết con đường giềng-mối Chúa,

Thì tôi sẽ suy-gẫm các công-việc lạ-lùng của Chúa.

28 Linh-hồn tôi, vì ưu-sầu, chảy tuôn giọt-lệ;

Xin hãy làm cho tôi vững-bền tùy theo lời Chúa.

29 Xin hãy dang xa tôi con đường dối-trá,

Làm ơn cho tôi biết luật-pháp Chúa.

30 Tôi đã chọn con đường thành-tín,

Đặt mạng-lịnh Chúa trước mặt tôi,

31 Tôi tríu-mến các chứng-cớ Chúa:

Đức Giê-hô-va ôi xin chớ cho tôi bị hổ-thẹn.

32 Khi Chúa mở rộng lòng tôi,

Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều-răn Chúa.


Câu Gốc: Thi-Thiên 119:30

30 Tôi đã chọn con đường thành-tín,

Đặt mạng-lịnh Chúa trước mặt tôi,36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page