top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 24/9/20: Hứa Hẹn

Updated: Sep 26, 2020


Chữ “tín” là một trong “ngũ thường” của Nho giáo. Chữ “tín” rất quan trọng sau “nhân, lễ, nghĩa và trí.” Đối với Đức Chúa Trời, chữ tín là hàng đầu vì Ngài là Đấng thành tín, Ngài luôn luôn giữ lời hứa. Chúng ta cũng vậy. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, luôn luôn giữ lời hứa của Ngài, thì chúng ta cũng vậy, phải luôn luôn trung tin với Chúa. Và trước khi có thể trung tín, chúng ta phải tin, phải bước bước đầu tiên tiếp nhận lời hứa của Chúa:

Ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Ai không tin sẽ không thấy sự sống nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy (Phúc Âm Giăng 3:36)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hứa Hẹn.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 32)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page