• Đài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 01/10/20: Thu Năm Nay


Đời sống ngắn ngủi, phù du, sớm còn tối mất, vì vậy chúng ta phải sống cho những giá trị đời đời. Giá trị đời đời đó là linh hồn của chúng ta, là phần tâm linh, đối ngược với phần vật chất. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thu Năm Nay.

Minh Nguyên: Ở nhà với con.

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church