• HTTL Sacramento

Niềm Vui Cho Trần Thế


Kinh Thánh: Giăng 3:16


16. Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.


#Sermon #John

11 views0 comments

Recent Posts

See All