top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Những Nghịch Lý Trong Đời SốngKinh Thánh: Ru-tơ 1:6-22


6. Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái-xem dân-sự Ngài, và ban lương-thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.

7. Vậy, người lìa-bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa.

8. Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta!

9. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình-yên ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc,

10. và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê-hương của mẹ.

11. Na-ô-mi đáp: Hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao?

12. Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông-mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh-đẻ con trai đi nữa,

13. chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn, và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu-thảm của mẹ cay-đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ.

14. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ-biệt bà-gia mình; còn Ru-tơ không chịu phân-rẽ người.

15. Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê-hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.

16. Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi;

17. mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!

18. Na-ô-mi thấy nàng quyết-định theo mình, nên không nói nữa.

19. Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm-động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng?

20. Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn-năng đã đãi tôi cách cay-đắng lắm.

21. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn-năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?

22. Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.


#Ruth #Sermon

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page