top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Những Hiểu Biết Quan TrọngKinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23

Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:15


15. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức-tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu-thương đối với các thánh-đồ,

16. thì tôi vì anh em cảm-tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu-nguyện.

17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-hiển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài,

18. lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông-cậy về sự kêu-gọi của Ngài là thể nào, sự giàu-có của cơ-nghiệp vinh-hiển Ngài cho các thánh-đồ là làm sao,

19. và biết quyền vô-hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối-thượng của năng-lực mình,

20. mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,

21. cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.

22. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh,

23. Hội-thánh là thân-thể của Đấng Christ, tức là sự đầy-đủ của Đấng gồm-tóm mọi sự trong mọi loài.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page