top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

“Những Bức Tường” Của Hôn Nhân


Kinh Thánh: Nhã ca 2:8-17

8 Ấy là tiếng của lương-nhân tôi!

Kìa, người đến, nhảy qua các núi,

Vượt qua các gò.

9 Lương-nhân tôi giống như con hoàng-dương hay là con nai tơ.

Kìa, người đứng sau tường chúng tôi,

Xem ngang qua cửa sổ,

Ngó ngang qua chấn-song.

10 Lương-nhân tôi nói chuyện với tôi rằng:

Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi-dậy và đến.

11 Vì kìa, mùa đông đã qua,

Mưa đã dứt hết rồi;

12 Bông hoa nở ra trên đất;

Mùa hát-xướng đã đến nơi,

Và tiếng chim cu nghe trong xứ;

13 Cây vả đương chín trái xanh-tươi của nó,

Và nho trổ hoa nực mùi hương.

Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi-dậy và đến!

14 Hỡi chim bồ-câu ta trong hóc đá,

Tại chốn đụt của nơi hê-hẩm,

Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình,

Cho ta nghe tiếng mình,

Vì tiếng mình êm-dịu,

Mặt-mũi mình có duyên. —

15 Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn,

Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho;

Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. —

16 Lương-nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người;

Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ,

17 Cho đến hừng-đông lố ra,

Và bóng tối tan đi. —

Hỡi lương-nhân tôi, hãy trở về,

Khá giống như con hoàng-dương hay là con nai tơ

Trên hòn núi Bê-thẹt.


Câu Gốc: Nhã ca 2:15

Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn,

Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho;

Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.


26 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page