top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Những Đòi Hỏi Thiết YếuKinh Thánh: Ê-phê-sô 6:18-20


18. Hãy nhờ Đức Thánh-Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin. Hãy dùng sự bền-đỗ trọn-vẹn mà tỉnh-thức về điều đó, và cầu-nguyện cho hết thảy các thánh-đồ.

19. Cũng hãy vì tôi mà cầu-nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự-do mọi bề, bày-tỏ lẽ mầu-nhiệm của đạo Tin-lành,

20. mà tôi vì đạo ấy làm sứ-giả ở trong vòng xiềng-xích, hầu cho tôi nói cách dạn-dĩ như tôi phải nói.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page