top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhận Ra Tiếng Chúa


Kinh Thánh: Giăng 8: 47


47 Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.#Sermon #Nehemiah

54 views0 comments
bottom of page