top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhận Ra Tiếng Chúa


Kinh Thánh: Giăng 8: 47


47 Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page