top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhận Diện Kẻ ThùKinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-12


10. Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài.

11. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ.

12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page