• HTTL Sacramento

Nguyện Ước Đầu Năm


Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:18


18. Hãy tấn-tới trong ân-điển và trong sự thông-biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ. Nguyền xin vinh-hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.


#Sermon #2Peter

7 views0 comments

Recent Posts

See All