top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Người Phục Vụ Thầm Lặng

Updated: Oct 16, 2020


Kinh Thánh: Nêhêmi 11:1-6

1 Các quan-trưởng của dân-sự đều ở tại Giê-ru-sa-lem: còn dân-sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác. 2 Dân-sự chúc phước cho các người nam nào tình-nguyện ở tại Giê-ru-sa-lem. 3 Vả, đây là những quan-trưởng hàng tỉnh ở tại Giê-ru-sa-lem; nhưng trong các thành Giu-đa, ai nấy đều ở trong đất mình tại trong bổn-thành của mình: ấy là dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế-lễ, người Lê-vi, người Nê-thi-nim, và con-cháu của các tôi-tớ Sa-lô-môn. 4 Có mấy người Giu-đa và người Bên-gia-min ở tại Giê-ru-sa-lem. Về người Giu-đa có A-ta-gia, con trai của U-xia, cháu của Xa-cha-ri, chắt của A-ma-ria, chít của Sê-pha-tia; Sê-pha-tia là con trai của Ma-ha-la-lên, thuộc về dòng-dõi Phê-rết; 5 lại có Ma-a-sê-gia, con trai của Ba-rúc, cháu của Côn-Hô-xê, chắt của Ha-xa-gia, chít của A-đa-gia; A-đa-gia là con trai của Giô-gia-ríp, cháu của Xa-cha-ri về dòng-dõi Si-lô-ni. 6 Các con-cháu của Phê-rết ở tại Giê-ru-sa-lem là bốn trăm sáu mươi tám người mạnh-dạn.66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page