top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Người Nữ Phước Hạnh - II Các Vua 4:8-37

Updated: Jun 5, 2020Câu gốc: Châm Ngôn 31:10


Một người vợ tài đức ai tìm đâu ra được?

Giá trị nàng trỗi hơn các bửu ngọc trân châu.#2Kings #Sermon

20 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page