top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Người Gieo Giống


Kinh Thánh: Luca 8:4-15

4 Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí-dụ mà phán cùng họ rằng: 5 Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày-đạp và chim trời xuống ăn hết. 6 Một phần khác rơi ra nơi đất đá-sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm.

7 Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt-ngòi.

8 Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết-quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe!

9 Môn-đồ hỏi Ngài thí-dụ ấy có nghĩa gì.

10 Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu-nhiệm nước Đức Chúa Trời; song, với kẻ khác thì dùng thí-dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.

11 Nầy, lời thí-dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời.

12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ đã nghe đạo; nhưng về sau ma-quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng.

13 Phần rơi ra đất đá-sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui-mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử-thách xảy đến, thì họ tháo lui.

14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo-lắng, giàu-sang, sung-sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt-ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín.

15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật-thà tử-tế nghe đạo, gìn-giữ, và kết-quả một cách bền lòng.

 

Câu Gốc: Luca 8:8

Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết-quả, một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe!13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page