top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Người Được Chọn


Kinh Thánh & Câu Gốc: I Phierơ 1:1-2

1 Phi-e-rơ, sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, gởi cho những người kiều-ngụ rải-rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn,

2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh-Linh, đặng vâng-phục Đức Chúa Jêsus-Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân-điển và bình-an thêm lên cho anh em!69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page