top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ngài là ai?


Kinh Thánh: Thi Thiên 98

1 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới;

Vì Ngài đã làm những sự lạ-lùng:

Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải-cứu Ngài.

2 Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu-rỗi Ngài,

Và lộ ra sự công-bình Ngài trước mặt các nước.

3 Ngài đã nhớ lại sự nhân-từ và sự thành-tín của Ngài đối cùng nhà Y-sơ-ra-ên;

Các đầu đất đã thấy sự cứu-rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi.

4 Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va,

Nức tiếng vui-vẻ và hát ngợi-khen!

5 Khá dùng đàn cầm và giọng ca

Mà hát ngợi-khen Đức Giê-hô-va!

6 Hãy lấy còi và tiếng kèn

Mà reo-mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va!

7 Nguyện biển và muôn vật ở trong biển,

Thế-gian cùng những người ở trong thế-gian đều nổi tiếng ồn-ào lên!

8 Nguyện các sông vỗ tay,

Núi-non cùng nhau hát vui-mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!

9 Vì Ngài đến đặng đoán-xét thế-gian:

Ngài sẽ lấy sự công-bình mà đoán-xét thế-gian,

Dùng sự ngay-thẳng mà đoán-xét muôn dân.


Câu Gốc: Thi Thiên 98:1

1 Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới;

Vì Ngài đã làm những sự lạ-lùng:

Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải-cứu Ngài.36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page