top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nếp Sống Mới Trong Ê-phê-sôKinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24


17. Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn-ở như người ngoại-đạo nữa, họ theo sự hư-không của ý-tưởng mình,

18. bởi sự ngu-muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng-cỏi nên trí-khôn tối-tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

19. Họ đã mất cả sự cảm-biết, đành bỏ mình trong một đời buông-lung, đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô-uế.

20. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,

21. vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy-dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus)

22. rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư-hỏng bởi tư-dục dỗ-dành,

23. mà phải làm nên mới trong tâm-chí mình,

24. và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page