top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nếp Sống Khôn Ngoan


Kinh Thánh: 1Phierơ 4:7-11

7 Sự cuối-cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn-ngoan tỉnh-thức mà cầu-nguyện.

8 Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu-thương sốt-sắng; vì sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi.

9 Người nầy người khác phải tiếp-đãi nhau, chớ có cằn-rằn.

10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản-lý trung-tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.

11 Ví bằng có người giảng-luận, thì hãy giảng như rao lời sấm-truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus-Christ; là Đấng được sự vinh-hiển quyền-phép đời đời vô-cùng. A-men.


Câu Gốc: 1Phierơ 4:7

7 Sự cuối-cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn-ngoan tỉnh-thức mà cầu-nguyện.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page