top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nước Mắt Của Ký Ức

Updated: Aug 13, 2020Kinh Thánh: Thi Thiên 137:1-9


1 Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn,

Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.

2 Chúng tôi treo đàn cầm chúng tôi

Trên cây dương liễu của sông ấy.

3 Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù,

Có bảo chúng tôi hát xướng;

Kẻ cướp giựt chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng:

Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn.

4 Trên đất ngoại bang,

Chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?

5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,

Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi!

6 Nếu ta không nhớ đến ngươi,

Chẳng thích Giê-ru-sa-lem hơn

Sự vui vẻ nhất của ta,

Nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà!

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm;

Trong ngày Giê-ru-sa-lem,

Chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại

Cho đến tận nền nó đi!

8 Ớ con gái Ba-by-lôn, là kẻ phải bị diệt,

Phước cho người báo trả ngươi

Tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta!

9 Phước cho người bắt con nhỏ ngươi,

Đem chà nát chúng nó nơi hòn đá!

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page