top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nơi Trú Ẩn Giữa Cơn Giông Tố


Kinh Thánh: Thi Thiên 27

Thơ Đa-vít làm

1Đức Giê-hô-va là ánh-sáng và là sự cứu-rỗi tôi:

Tôi sẽ sợ ai?

Đức Giê-hô-va là đồn-lũy của mạng-sống tôi:

Tôi sẽ hãi-hùng ai?

2Khi kẻ làm ác, kẻ cừu-địch và thù-nghịch tôi, xông vào tôi,

Đặng ăn-nuốt thịt tôi,

Thì chúng nó đều vấp-ngã.

3Dầu một đạo-binh đóng đối cùng tôi,

Lòng tôi sẽ chẳng sợ;

Dầu giặc-giã dấy nghịch cùng tôi,

Khi ấy tôi cũng có lòng tin-cậy vững-bền.

4Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy!

Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va,

Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va,

Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.

5Vì trong ngày tai-họa, Ngài sẽ che-khuất tôi trong đền của Ngài,

Giấu tôi nơi kín-mật của trại Ngài;

Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.

6Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù-nghịch vây quanh tôi;

Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của-lễ bằng sự vui-vẻ;

Tôi sẽ hát mừng, và ca-tụng Đức Giê-hô-va.

7Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu-cầu cùng Ngài:

Hãy thương-xót tôi, và nhậm lời tôi.

8Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta;

Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài.

9Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi tôi,

Xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi,

Chớ xô-đuổi kẻ tôi-tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận.

Khi trước Chúa là sự tiếp-trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi.

10Khi cha mẹ bỏ tôi đi,

Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi.

11Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường Ngài;

Nhân vì các kẻ thù-nghịch tôi,

Xin hãy dẫn tôi vào lối bằng-thẳng.

12Chớ phó tôi cho ý-muốn kẻ cừu-địch tôi;

Vì những chứng dối,

Và kẻ buông ra sự hung-bạo, đã dấy nghịch cùng tôi.

13Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống,

Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!…

14Hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va;

Hãy vững lòng bền chí!

Phải, hãy trông-đợi Đức Giê-hô-va.


Câu Gốc: Thi Thiên 27:1

1Đức Giê-hô-va là ánh-sáng và là sự cứu-rỗi tôi:

Tôi sẽ sợ ai?

Đức Giê-hô-va là đồn-lũy của mạng-sống tôi:

Tôi sẽ hãi-hùng ai?


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page