top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Năng Lực Của Lời Chúa


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:89-96

89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời:

90 Sự thành-tín Chúa còn đời nầy đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững-bền.

91 Tùy theo mạng-lịnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay; vì muôn vật đều hầu-việc Chúa.

92 Nếu luật-pháp Chúa không làm sự tôi ưa-thích, ắt tôi đã bị diệt-vong trong cơn hoạn-nạn.

93 Tôi chẳng hề quên giềng-mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.

94 Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi; vì tôi tìm-kiếm các giềng-mối Chúa.

95 Những kẻ ác rình giết tôi; nhưng tôi chăm-chỉ về các chứng-cớ Chúa.

96 Tôi đã thấy sự cùng-tận của mọi vật trọn-vẹn; song luật-pháp Chúa lấy làm rộng thay.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:93

Tôi chẳng hề quên giềng-mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page