• HTTL Sacramento

Năng Lực Của Đồng Vắng

Updated: Jun 6, 2020Câu gốc: Giê-rê-mi 2:2


Ta còn nhớ tâm tình hiến dâng của ngươi khi còn thanh xuân,

Như tình yêu nồng nàn của người vợ mới cưới,

Thể nào ngươi đã theo Ta trong đồng hoang,

Trong một miền đất không trồng trọt.#Luke #Sermon

28 views0 comments