top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nô Lệ & Tự Do


Tổng thống Abraham Lincoln chỉ tuyên bố bãi bỏ chính sách nô lệ, còn Chúa Giê-xu hy sinh chính mạng sống của Ngài để đem chúng ta ra khỏi gông cùm của tội lỗi. Đây là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Phao-lô nhắc đi nhắc lại câu: “Không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Chính tội lỗi trong tôi làm điều đó.” Và ông kết luận: “Bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi.” Toàn thể nhân loại sống trong gông cùm của tội lỗi như vậy cho đến ngày Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết chuộc tội cho chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi gông cùm đó. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nô Lệ & Tự Do

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 16)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page