top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nô Lệ & Tự Do


Chế độ nô lệ đã có từ lâu đời trên thế giới và dù đã được bãi bỏ nhưng ngày nay nhiều hình thức nô lệ vẫn tồn tại. Nô lệ là ở dưới sự kiểm soát của người khác, không có tự do để làm theo ý mình. Trong ý nghĩa đó, mỗi chúng ta đều là nô lệ không nhiều thì ít cho điều nầy điều nọ. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nô Lệ & Tự Do

Minh Nguyên: Tình Yêu Lý Trí

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page