top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Một Sự Thật Đau Lòng


Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44


41. Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng:

42. Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình-an! Song hiện nay những sự ấy kín-giấu nơi mắt mầy.

43. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung-quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề.

44. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con-cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm-viếng.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page