top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Một Cuộc Đời Được Chúc Phước


Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:5-12

5 Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va,

Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con;

6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài,

Thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con.

7 Chớ khôn-ngoan theo mắt mình;

Hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, và lìa-khỏi sự ác:

8 Như vậy, cuống-rốn con sẽ được mạnh-khoẻ,

Và xương-cốt con được mát-mẻ.

9 Hãy lấy tài-vật và huê-lợi đầu mùa của con,

Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;

10 Vậy, các vựa-lẫm con sẽ đầy dư-dật,

Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.

11 Hỡi con, chớ khinh điều sửa-phạt của Đức Giê-hô-va,

Chớ hiềm lòng khi Ngài quở-trách;

12 Vì Đức Giê-hô-va yêu-thương ai thì trách-phạt nấy,

Như một người cha đối cùng con trai yêu-dấu mình.


Câu Gốc: Châm Ngôn 3:8

Như vậy, cuống-rốn con sẽ được mạnh-khoẻ, và xương-cốt con được mát-mẻ.17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page