top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Một Đam Mê Đáng Giá


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:97-104

97 Tôi yêu-mến luật-pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy.

98 Các điều-răn Chúa làm cho tôi khôn-ngoan hơn kẻ thù-nghịch tôi, vì các điều-răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.

99 Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy-gẫm các chứng-cớ Chúa.

100 Tôi thông-hiểu hơn kẻ già-cả, vì có gìn-giữ các giềng-mối Chúa.

101 Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà, để gìn-giữ lời của Chúa.

102 Tôi không xây-bỏ mạng-lịnh Chúa; vì Chúa đã dạy-dỗ tôi.

103 Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!

104 Nhờ giềng-mối Chúa tôi được sự thông-sáng; vì vậy, tôi ghét mọi đường giả-dối.


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page