top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mối Liên Kết Vợ Chồng


Kinh Thánh: Êphêsô 5:21-33

21 Hãy kính-sợ Đấng Christ mà vâng-phục nhau.

22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa,

23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. 24 Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh,

26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh-sạch,

27 đặng tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh-sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.

28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.

29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh,

30 vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài.

31 Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.

32 Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy.

33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

 

Câu Gốc: Êphêsô 5:21

Hãy kính-sợ Đấng Christ mà vâng-phục nhau.16 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page