top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mưa Thuận Gió Hòa


Khi con người phạm tội, hình phạt chẳng những đến với con người. Con người phải lao khổ để sống còn, phải trở về với cát bụi nhưng hình phạt nầy cũng đến với toàn cõi thiên nhiên. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mưa Thuận Gió Hòa

Minh Nguyên: Roe v. Wade 48 năm

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page