top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Xuân Phục Sinh


Vấn đề chính của con người là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa người nầy với người kia, với cộng đồng, với xã hội mà mình đang sống, với bản thân và trên hết với Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Chúa cất bỏ hơi thở đi, chúng ta không còn gì nữa. Đời sống con người có ý nghĩa hay không tùy thuộc nơi mối tương giao đó. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân Phục Sinh

Minh Nguyên: Ma-ri Bên Thập Giá

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page