top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Chay


Tại sao cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự lại quan trọng như vậy? Để có thể hiểu được vấn đề, chúng ta phải hiểu rõ toàn bộ chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu con người là cứu con người ra khỏi tội. Tội là gốc rễ của vấn đề. Vì tội mà con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và vì bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời mà con người sống trong đau khổ. Chỉ khi nào con người được liên kết trở lại với Đức Chúa Trời, vấn đề của con người mới được giải quyết. Con người tội lỗi, Đức Chúa Trời thánh khiết, vì vậy không thể liên kết với nhau được. Do đó Đức Chúa Trời phải có giải pháp để giải quyết vấn đề cho con người. Giải pháp đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng trần làm người, mang tội lỗi của con người, chịu chết thế cho con người. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Chay

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 4)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page