top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Chay


Bạn có thấy rằng con người chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi không? Ta thường làm những điều xấu mình không muốn và những điều tốt ta muốn làm ta không làm nổi. Đây cũng là kinh nghiệm của Thánh Phao-lô ngày xưa khi ông kêu lên rằng: Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể đưa tôi đến chỗ chết nầy? Thánh Phao-lô cũng như con người mọi thời đại đều phải vật lộn tranh đấu với tội lỗi và thấy rằng mình không thể thắng hơn được cho đến khi nào mình nhờ đến một sức mạnh lớn hơn mình. Sức mạnh đó là sức mạnh của Chúa Giê-xu, sức mạnh đến từ sự chết của Ngài. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Chay

Minh Nguyên: Năm Mới, Quyết Tâm Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page