top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Bầu Cử


Chúng ta đang ở trong mùa bầu cử và người ta nói nhiều về chính trị. Tôi sẽ không bàn gì đến vấn đề chính trị nhưng muốn cho quý vị thấy một vài điểm tương đồng giữa đời sống chính trị và đời sống tâm linh và cả hai đều ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta mỗi ngày. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Bầu Cử

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 10)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page