top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Món Quà Cho Mẹ - A Gift for Mother


Kinh Thánh: Luca 7:11-17


11 Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là Na-in, có nhiều môn-đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài.

12 Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy.

13 Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!

14 Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan-tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy.

15 Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ.

16 Ai nấy đều sợ-hãi, và ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên-tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm-viếng dân Ngài.

17 Tin nầy đồn ra khắp xứ Giu-đê, và khắp xứ xung-quanh nơi đó nữa.32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page