top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Món Quà Đúng Lúc - The Timely Gift


Kinh Thánh: Giăng 14:27

Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.


John 14:27

Peace I leave with you; my peace I give you.I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

31 views0 comments
bottom of page