top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lui Lại Một Giờ


Vặn đồng hồ lui tới như vậy là để thích ứng với mùa màng và thời tiết chứ trong thực tế thời gian vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể thay đổi thì giờ chứ không thể thay đổi thời gian. Thiên Chúa đặt chúng ta trên cõi đời nầy với những giới hạn về thời gian và không gian, nhưng cũng trong giới hạn đó, số phận đời đời của con người được quyết định. Đường đời chúng ta đi là khoảng thời gian rất ngắn so với cõi vĩnh hằng, nhưng đây là khoảng thời gian quyết định. Một chọn lựa, một quyết định sai lầm sẽ đưa chúng ta vào cõi trầm luân đời đời. Một quyết định đúng sẽ dẫn chúng ta vào cõi phước lạc đời đời. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lui Lại Một Giờ

Minh Nguyên: Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page