top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Luật Về Sự Tự Do


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:41-48

41 Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân-từ Ngài đến cùng tôi,

Tức là sự cứu-rỗi của Ngài tùy lời phán Ngài!

42 Vậy, tôi sẽ có thể đáp lại cùng kẻ làm sỉ-nhục tôi;

Vì tôi tin-cậy nơi lời Chúa.

43 Xin chớ cất hết lời chân-thật khỏi miệng tôi;

Vì tôi trông-cậy nơi mạng-lịnh Chúa.

44 Tôi sẽ hằng gìn-giữ luật-pháp Chúa

Cho đến đời đời vô-cùng.

45 Tôi cũng sẽ bước đi thong-dong,

Vì đã tìm-kiếm các giềng-mối Chúa.

46 Cũng sẽ nói về chứng-cớ Chúa trước mặt các vua,

Không phải mắc-cỡ chút nào.

47 Tôi sẽ vui-vẻ về điều-răn Chúa,

Là điều-răn tôi yêu-mến.

48 Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều-răn Chúa mà tôi yêu-mến,

Và suy-gẫm các luật-lệ Chúa.


Câu Gốc: Giacơ 1:25

Nhưng kẻ nào xét kỹ luật-pháp trọn-vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.30 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page