top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lời KếtKinh Thánh: Ê-phê-sô 6:21-24


21. Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu-dấu của chúng ta, là tôi-tớ trung-thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em.

22. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình-cảnh chúng tôi là thể nào, để yên-ủi lòng anh em.

23. Nguyền xin anh em được sự bình-an, sự yêu-thương cùng đức-tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus-Christ!

24. Nguyền xin ân-điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu-thương chẳng phai mà kính-mến Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta!


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page