top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lời Kêu Gọi Mùa Hè


Mùa hè đã đến, Bạn có được nghỉ hay không tôi không biết, nhưng có điều nầy tôi biết, đó là Bạn cần được an nghỉ trong tâm hồn. Bạn đi tìm an nghỉ đó ở đâu? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời Kêu Gọi Mùa Hè

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 28)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page