top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lời Chúa Trong Nghịch Cảnh


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:49-56

49 Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi-tớ Chúa,

Vì Chúa khiến tôi trông-cậy.

50 Lời Chúa làm cho tôi được sống lại,

Ấy là sự an-ủi tôi trong cơn hoạn-nạn.

51 Kẻ kiêu-ngạo nhạo-báng tôi nhiều quá,

Nhưng tôi không xây bỏ luật-pháp Chúa.

52 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng-lịnh Ngài khi xưa,

Nên tôi được an-ủi.

53 Nhân vì kẻ ác bỏ luật-pháp Chúa.

Cơn giận nóng-nảy hãm bắt tôi.

54 Các luật-lệ Chúa làm bài hát tôi

Tại nhà tôi ở làm khách lạ.

55 Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài,

Cũng gìn-giữ luật-pháp Ngài.

56 Phần tôi đã được,

Là vì tôi có gìn-giữ các giềng-mối Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:49-50

49 Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi-tớ Chúa,

Vì Chúa khiến tôi trông-cậy.

50 Lời Chúa làm cho tôi được sống lại,

Ấy là sự an-ủi tôi trong cơn hoạn-nạn.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page